خدمات

صدور انواع ضمانت نامه ها

صدور انواع ضمانت نامه ها

صندوق پژوهش و فناوری استان البرز در راستای تسهیل معاملات مشتریان خود انواع ضمانت نامه های زیر را صادر می نماید. ضمانت نامه پس از اعتبار سنجی ضمانت خواه و اخذ وثایق و تضمینات لازم مطابق دستورالعمل های داخلی صندوق صادر می شود:

  1. ضمانتنامه شرکت در مناقصه/مزايـده: ضـمانتنامـه اي کـه بـه منظـور ضـمانت اجـراي پيشنهادات ضمانتخواه در مناقصه يا مزايده صادر ميشود.
  2. ضمانتنامه حسن اجراي تعهدات: ضمانتنامه اي که به منظور موظف نمودن ضمانتخـواه بـه اجراي دقيق، صحيح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پايـه در مقابـل ذينفـع در انجـام موضوع رابطه پايه صادر ميشود.
  3. ضمانتنامه پيش پرداخت: ضمانتنامه اي که به منظور حصول اطمينان ذينفع از اين امر که وجوه پيش پرداختي به ضمانتخواه به مصرف ديگري غير از انجام تعهدات مندرج در رابطه پايه نمي­رسد، صادر ميگردد.
  4. ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان (حسن انجام کار): ضمانتنامـه اي کـه بـه منظـور حصول اطمينان ذينفع از صحت کار انجام شده توسط ضمانتخواه، پس از تحويل قطعـي موضوع رابطه پايه صادر ميگردد.
  5. ضمانت نامه تعهد پرداخت: ضمانتنامه اي که به منظور قبول پرداخت ديون ضمانتخواه بـه ذينفع در سررسيد معين و مطابق با مفاد رابطه پايه، صادر ميگردد.
  6. ضمانت نامه گمرکی: ضمانتنامه­ای که به منظور تعهد پرداخت حقوق گمرکی ضمانتخواه به ذینفع (اداره گمرک) در سررسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه، صادر می­گردد.

ما فرصت فراهم می کنیم

صندوق پژوهش و فناوری البرز