درباره ما

اساسنامه

کلیات این اساسنامه در تاریخ 26/05/1399 و بر طبق اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی مصوب جلسه 11/06/1394 هیئت محترم وزیران به استناد ماده ( 44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرح زیر تهیه و به تصویب سهامداران رسیده است .
فصل اول: کلیات
ماده۱- صندوق پژوهش و فناوری استان البرز که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود، دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی است و با رعایت این اساسنامه فعالیت می کند.
ماده۲- سرمایه اولیه صندوق 100.000.000.000 ریال منقسم به 200 سهم 500.000.000 ریالی است که سهم  بخش خصوصی  90 درصد و بخش دولتی 10 درصد می باشد .
ماده۳ - مدت فعالیت صندوق نامحدود است.    
ماده۴- نشانی صندوق استان البرز، شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهرکرج ، محله مهرشهر فاز 1،خیابان 113، بلوار امام خمینی (ارم) ، پلاک 0، مجتمع سپهر ، طبقه 4 ، واحد 1، کد پستی 3185796700 می باشد .
تبصره- هیأت مدیره می تواند نسبت به تغییر نشانی محل صندوق اقدام نماید و با رعایت مقررات شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل کند.
ماده۵ - موضوع فعالیت صندوق عبارت است از:
1-5) ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه، تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه و ارایه خدمات ضمانت نامه ای برای اجرای طرح های پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها.

2-5) جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی، بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر صندوق ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق.
3-5) سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) در طرح های پژوهشی و فناوری.
4-5) مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت های پژوهشی و فناوری و دانش بنیان.
5-5) تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی و فناوری در قرارداد به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح ها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و دارایی ها به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح ها.
6-5) همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق.
7-5) اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوری
8-5) ارایه خدمات ارزیابی و امکان سنجی طرحهای کسب و کار و نظارت، ارزش گذاری پروژه ها و طرح های پژوهشی و فناوری.
9-5) مشارکت در تدوین سیاست ها و اولویت ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق ها در کشور و کمک به ساماندهی و هم افزایی حمایت های موجود در کشور.
فصل دوم: ارکان صندوق
ماده۶-  ارکان صندوق به شرح زیر است:
الف: مجمع عمومی.
ب: هیأت مدیره.
ج: مدیرعامل.
د: بازرس/حسابرس.
ماده۷- مجمع عمومی صندوق از اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می شود.
ماده۸ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:
1-8) تعیین سیاست ها، خط مشی ها و اولویت های حمایتی صندوق متناسب و هماهنگ با اهداف موضوع فعالیت صندوق.
2-8)رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره، صورت های مالی، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
3-8) بررسی و تصویب بودجه سالانه کل پیشنهادی از طرف هیأت مدیره.
4-8) اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق.
5-8) انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره.
6-8) انتخاب سالیانه بازرسان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
7-8) تعیین میزان حقوق و مزایا، حق حضور و پاداش هیأت مدیره و حق الزحمه بازرسان با رعایت مقررات مربوط، به پیشنهاد هیأت مدیره.
8-8) تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره.
9-8) اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول یا مشکوک الوصول صندوق.
10-8) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای هیأت مدیره.
11-8) تصویب انحلال و تصفیه صندوق با رعایت آیین نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون تجارت و اخذ مجوز از کارگروه موضوع ماده (۸) آیین نامه اجرایی مذکور.
12-8) اتخاذ تصمیم درخصوص سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات مربوط برعهده مجامع عمومی می باشد.
ماده۹- مجمع عمومی صندوق حداقل سالی یک بار تشکیل می شود.
ماده۱۰- مجمع عمومی عادی در دعوت نخست با حضور صاحبان سهام یا نمایندگان آنها که مالک حداقل نصف به علاوه یک سهام باشند و در دعوت دوم که بین ده (۱۰) تا چهل (۴۰) روز پس از مرحله اول خواهد بود، با حضور هر تعداد از سهامداران رسمیت می یابد.
ماده۱۱ - تعداد آرای هریک از اعضای مجمع عمومی به نسبت سهام است و مصوبات مجمع با اکثریت نصف به علاوه یک آرای موافق سهامداران حاضر در جلسه، معتبر خواهدبود.
ماده۱۲- هیأت مدیره صندوق دارای پنج عضو است که باید از بین اعضای مجمع عمومی و نمایندگان سهامداران توسط مجمع عمومی برای مدت دوسال انتخاب شوند.
تبصره- در صورتی که تا بیست درصد (۲۰%) از سهام صندوق، متعلق به دولت باشد، یک نفر نماینده دولت عضو ثابت در ترکیب هیأت مدیره خواهد بود و متناسب با افزایش سهام دولت تعداد نمایندگان دولت در ترکیب هیأت مدیره افزایش خواهد یافت.
ماده۱۳- وظایف و حدود اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
1-13) اجرای مفاد اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومی.
2-13) تهیه برنامه ها و طرح های صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
3-13) تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب.
4-13) تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به جز آنچه از اختیارات مجمع عمومی عادی است و دستورالعمل های مربوط به فعالیت های صندوق.
5-13) رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش های مدیرعامل و بازرسان و تهیه گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی.
6-13) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد یا فسخ و اقاله قراردادها، خرید و فروش اموال و دارایی های صندوق در حدود مصوبات و اختیارات تفویضی از سوی مجمع عمومی.
7-13) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به طرح و استرداد دعاوی، پیشنهاد صلح و سازش و ارجاع به داوری درحدود اختیارات تفویضی و مطابق مقررات.

8-13) اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم برای وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.
9-13) بررسی و تصویب پیشنهادهای مدیرعامل.
10-13) پیشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومی.
11-13) تصویب وظایف، اختیارات، حقوق و مزایای مدیرعامل و پیشنهاد حق حضور و پاداش هیأت مدیره و حق الزحمه بازرسان به مجمع عمومی.
12-13) تعیین ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات جاری.
13-13) نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات و بودجه صندوق.
14-13) سایر اختیارات و وظائفی که طبق این اساسنامه و از سوی مجمع عمومی برای پیشبرد اهداف صندوق به هیأت مدیره تفویض شود.
تبصره -هیأت مدیره می تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. تفویض وظایف و اختیارات باید به صورت صریح و معین باشد.
ماده۱۴- مدیرعامل از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از هیأت مدیره که دارای حداقل سه سال سابقه خدمات مالی، پژوهشی و فناوری و صاحب صلاحیت های عمومی باشند، توسط هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب می گردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و بر تمامی واحدهای تابعه صندوق مدیریت دارد و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال صندوق می باشد.

ماده۱۵- وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:
1-15) مدیریت نیروی انسانی صندوق.
2-15) اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام تمام امور اجرایی، اداری، مالی و امور موضوع صندوق که از سوی هیأت مدیره تعیین و به وی تفویض می شود.
3-15) امضای مکاتبات اداری در حدود اختیارات.
4-15) نمایندگی صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و اقامه دعاوی برای دفاع از منافع صندوق با حق تعیین وکیل در توکیل.
5-15) تهیه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش های مالی و سایر گزارش ها برای ارایه به هیأت مدیره و مجمع عمومی.
تبصره- در صورت عدم برگزاری مجمع عمومی و انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره، به استناد ماده (۱۳۶) اصلاحی قانون تجارت حداکثر تا سه ماه تا انتخاب هیأت مدیره جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور صندوق و اداره آن خواهند بود و امضای آنان معتبر می باشد.
ماده۱۶-کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور  شرکت از قبيل چک، سفته و برات قرارداد ها و عقود اسلامي با امضاي ثابت  مدير عامل و رئيس هيئت مديره يا  نايب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادي و اداري با امضاي مديرعامل  همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد.
ماده۱۷- صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شوند، بازرسان نمی توانند همزمان عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل صندوق را هم داشته باشند.
ماده۱۸- وظایف و اختیارات بازرسان همان است که در قانون تجارت بیان شده است.

فصل سوم: سایر مقررات
ماده۱۹- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفندماه خواهد بود.
ماده۲۰ - سود خالص صندوق در هرسال مالی پس از طی مراحل قانونی براساس پیشنهاد هیأت مدیره و پس از تصویب مجمع عمومی، به حساب سرمایه صندوق یا حساب بستانکاری سرمایه گذاران منظور می شود و جهت طرح های پژوهشی و فناوری استفاده می گردد.
ماده۲۱ - صندوق در سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده، تابع قانون تجارت و اصلاحات آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط است.
این اساسنامه در 3 فصل و 21 ماده و 40 بند و 4 تبصره تنظیم و به تصویب مجمع عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان البرز در تاریخ 26/05/1399 رسیده است .

 

ما فرصت فراهم می کنیم

صندوق پژوهش و فناوری البرز