اخبار

جلسه کارخانه نوآوری کرج در استانداری البرز

جلسه کارخانه نوآوری کرج در استانداری البرز

1399/10/10

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان البرز، جلسه اعضا هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری استان البرز با جهانگیر شاهمرادی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با موضوع بررسی تأمین زیر ساختها و گزارش پیشرفت پروژه کارخانه نوآوری کرج در محل استانداری البرز برگزار شد.

 

ما فرصت فراهم می کنیم

صندوق پژوهش و فناوری البرز